CIEĽ PROJEKTU

Priblížiť neaktívne osoby k trhu práce posilnením individuálneho odborného poradenstva priamo v teréne.

ŠPECIFICKÝM CIEĽOM JE

8.1.1 Podpora obnovy po kríze spojenej s pandémiou COVID-19 vrátane jej sociálnych dôsledkov  a príprava zeleného, digitálneho a odolného oživenia hospodárstva.

CIEĽOVÁ SKUPINA

Neaktívne osoby.

HLAVNÁ AKTIVITA PROJEKTU

Poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní,
získavaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovania pracovnoprávneho finančného poradenstva
fyzickým osobám podľa odseku 3.
Projekt je zameraný na systematickú a špecializovanú podporu a asistenciu neaktívnym
osobám v zmysle § 54 ods. 3 písmena b) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Aktivity sú zamerané na viacnásobné znevýhodnené osoby prioritne z prostredia
marginalizovaných rómskych komunít.

ODBORNÉ PORADENSTVO – FOTODOKUMENTÁCIA

POSKYTUJEME:

  • odborné poradenstvo neaktívnym osobám pri hľadaní, získavaní a udržaní si zamestnania,
  • poskytujeme pracovnoprávne finančné poradenstvo,
  • zisťovanie osobnostných predpokladov, schopností a zručností a zhodnotenie kompetencií fyzických osôb,
  • vyhľadávanie vhodného zamestnania pre fyzické osoby,
  • tréningy na zvyšovanie zručností,
    pomoc pri adaptabilite na pracovisku,
  • aktivizácia a podpora osôb z cieľovej skupiny s cieľom ich zapojenia do ďalšieho vzdelávania a prípravy

ODBORNÝ TÍM

Mgr. Roman Kalocsai
Odborný garant
Mgr. Evelína Sajková
Odborný poradca
Bc. Jana Ukropová
Odborný poradca
Bc.Melinda Soósová
Odborný poradca
Ing. Réka Šišková
Projektový manažér
BiS., Bc. Andrej Mesároš
Finančný manažér

Aktuality