Projekt 312081CBL6 – Individualizovaná asistencia neaktívnym osobám s fokusom na marginalizované Rómske komunity (MRK) v najmenej rozvinutých okresoch Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) je zameraný na južné okresy BBSK – okresy Veľký Krtíš, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota a Revúca. Cieľovou skupinou sú neaktívni klienti a klientky prioritne z marginalizovaných rómskych komunít.

Projekt pozostáva z hlavnej aktivity: Poskytovanie odborného poradenstva zameraného na podporu a pomoc pri hľadaní, získaní a udržaní si zamestnania vrátane poskytovania pracovno-právneho finančného poradenstva fyzickým osobám.