Štatistiky v Banskobystrickom kraji vykazujú na jednej strane takmer 30.000 uchádzačov o prácu a na druhej viac ako 5.000 voľných pracovných miest. Za týmto nesúladom medzi dopytom a ponukou na trhu práce sú často dlhodobo nezamestnaní, ktorí stratili pracovné návyky. Najväčší záujem zo strany podnikov je o kvalifikovaných pracovníkov a remeselníkov a operátorov a montérov strojov a zariadení. So zámerom prispieť k zladeniu nerovnováhy medzi dopytom a ponukou na trhu práce zakladá Banskobystrický samosprávny kraj spoločne s organizáciou Človek v ohrozeníAgentúru práce Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o. (ďalej len „agentúra práce“) vrátane tréningového a poradenského centra. Organizácia Človek v ohrození dlhodobo poskytuje komplexné sociálne služby v marginalizovaných rómskych komunitách, najmä na východnom Slovensku. Na základe svojich dlhodobých skúseností organizácia v roku 2018 zrealizovala Integračný program zamestnávania sociálne vylúčených Rómov – program pracovného poradenstva vo vylúčených komunitách v spolupráci so zamestnávateľmi v regióne. Program bol inšpirovaný overeným modelom služieb zamestnanosti zo zahraničia, ktorý funguje na princípe podporovaného zamestnávania znevýhodnených uchádzačov. Pilotne overený program podporovaného zamestnávania marginalizovaných rómskych komunít Človek v ohrození v spolupráci s BBSK rozširuje aj na ďalšie skupiny znevýhodnených uchádzačov na trhu práce a dáva tejto aktivite inštitucionálny charakter. Agentúra práce bude pripravovať na pracovný trh dlhodobo nezamestnaných a sociálne vylúčených ľudí, ktorí stratili návyky a zručnosti, prípadne ich nikdy nezískali.

Prečo sídlo Agentúry práce BBSK, n.o. v meste Lučenec?

  1. v rámci kraja je to jeden z okresov s najvyššou nezamestnanosťou
  2. nachádza sa tu pôsobisko podnikov rôzneho zamerania s dobrou dopravnou dostupnosťou
  3. Lučenec je geografickým centrom južnej časti Banskobystrického kraja

Základné dokumenty organizácie

Výročné správy a účtovné závierky