Cieľom predkladaného projektu je zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti implementáciou nákladovo efektívnych a udržateľných opatrení integrujúcich štyri oblasti: vzdelávanie, zamestnanosť, bývanie a predchádzanie diskriminácii. Vďaka projektu sa vytvoria siete a strategické partnerstvá v cieľových marginalizovaných rómskych komunitách medzi žiadateľom, projektovými partnermi a spolupracujúcimi subjektmi na viacerých úrovniach. Projekt zahŕňa podporu 5 existujúcich stredísk služieb v marginalizovaných rómskych komunitách, pričom služby poskytované rómskej komunite sú inovatívne a zároveň už preukázané predchádzajúcimi aktivitami partnerov,  rozmanité a zamerané a zasahujúce rôzne cieľové skupiny Rómov. V rámci každej projektovej činnosti má každý účastník rovnakú príležitosť zapojiť sa do projektu. Rómski terénni sociálni pracovníci a komunitní pracovníci – súčasní, aj noví budú zapojení do každodennej implementácie projektu.

Ďalej na webstránku projektu >>>