Viac informácií nájdete na stránke projektu DVO.AGENTURAPRACEBBSK.SK

Názov projektu: Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov – LDI0317

Dočasné vyrovnávacie opatrenia (DVO) sú založené na myšlienke, že nie každý má rovnaké možnosti získať vzdelanie alebo prácu, nie z vlastnej viny, ale kvôli príslušnosti k určitej dlhodobo znevýhodnenej skupine. Rómovia, ženy, migranti alebo ľudia so zdravotným postihnutím často nie sú posudzovaní len na základe svojich schopností. Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú nástrojom na vyváženie príležitostí a pomáhajú prekonať tieto nevýhody.

Podľa prieskumu povedomie o využívaní DVO na Slovensku zaostáva a realizujú sa len v malom počte.

Zamestnávatelia často trpia nesprávnym výkladom antidiskriminačnej legislatívy, keď sa DVO chápu nesprávne a považujú sa za porušenie zákona.

Zamestnávatelia často váhajú s iniciovaním akýchkoľvek aktivít, ktoré by boli explicitne alebo výlučne zamerané na Rómov, pričom argumentujú, že takéto opatrenia by mohli byť nespravodlivé voči iným skupinám možných zamestnancov.
 
Vzhľadom na medzinárodnú prax sú DVO vysokofrekvenčným opatrením zvyšujúcim účasť špecifickej skupiny na konkrétnych aktivitách – zamestnanosť, vzdelávanie, prístup k verejným službám a pod.

Projekt sa zameriava na zvýšenie informovanosti a lepšie využitie DVO pri zamestnávaní Rómov, predovšetkým tých z marginalizovaných rómskych komunít.
 
Projekt stavia na férovom partnerstve medzi zamestnávateľmi (verejnými alebo súkromnými) schopnými zabezpečiť pracovné miesta, komunitnými centrami a mimovládnymi organizáciami pracujúcimi s ľuďmi z rómskych komunít, a organizáciami, ktoré podporujú zamestnávateľov a komunitné centrá v ich spoločnom úsilí s cieľom zvýšiť mieru zamestnanosti Rómov. Napriek tomu, že sa tento prístup zameriava najmä na zamestnanosť a tvorbu pracovných miest, ovplyvní aj otázky vzdelávania a odbornej prípravy v oblasti zručností, nerovného prístupu, chudoby a marginalizácie  alebo podpora rodovej rovnosti.

Otváracia konferencia projektu – záznam

Prezentácie otváracej konferencie

Michaela Mudroňová, Agentúra práce Banskobystrického samosprávneho kraja: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov
Beáta Babačová, Slovenské národne stredisko pre ľudské práva: Dočasné vyrovnávacie opatrenia
Eli K. Langset, Stiftelsen Mangfold i arbeidslivet: Dočasné vyrovnávajúce opatrenia na podporu zamestnanosti a vzdelávania Rómov
Zuzana Havírová, Centrum pre výskum etnicity a kultúry CVEK: Aj ty máš šancu
Ábel Ravasz: Dočasné vyrovnávacie opatrenia pre zvyšenie zamestnanosti a vzdelanosti ľudí z marginalizovaných komunít
Marcel Blaščák, dm drogerie markt s.r.o.: Duál je dobrá voľba

Diskutovali sme v Lučenci o DVO a manažmente diverzity pri vytváraní pracovných príležitostí pre Rómov a Rómky

Dňa 9. marca 2023 Stredisko v spolupráci s Agentúrou práce Banskobystrického samosprávneho kraja zorganizovalo v Lučenci pracovné raňajky pre lokálnych aktérov v oblasti zamestnanosti na tému Realizácia dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávateľmi a manažment diverzity na pracovisku. Pracovných raňajok sa zúčastnili zástupkyne samosprávnych orgánov a úradov práce, sociálnych vecí a rodiny z regiónu a zástupcovia a zástupkyne malých a stredných zamestnávateľov. S účastníkmi a účastníčkami pracovných raňajok sme diskutovali o prínose realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení pre zamestnanosť v regióne, pre samotných zamestnávateľov a pre Rómov a Rómky, ktoré na trhu práce čelia diskriminácii a znevýhodneniu. Venovali sme sa aj výzvam, ktorým čelia lokálni zamestnávatelia pri zamestnávaní Rómov a Rómok a spôsoboch podpory diverzity na pracoviskách.

Dočasné vyrovnávacie opatrenia sú špecifické opatrenia slúžiace na vytváranie rovnosti v prístupe k zamestnaniu, vzdelávaniu, zdravotnej starostlivosti alebo bývaniu, a to napríklad prostredníctvom cielených prípravných programov, šírením informácií o takýchto programoch alebo o možnostiach uchádzať sa o pracovné miesta. V kontexte zamestnávania sú kľúčovými prijímateľmi dočasných vyrovnávacích opatrení zamestnávatelia, bez ohľadu na to, či ide o zamestnávateľov verejného alebo súkromného sektora.

V rámci pracovných raňajok sme tiež predstavili príručku pre zamestnávateľov Dočasné vyrovnávacie opatrenia – Ako postupovať v procese ich prijímania a implementácie a činnosť Agentúry práce Banskobystrického samosprávneho kraja pri sprostredkovaní zamestnania pre osoby žijúce vo vylúčených komunitách a jej prácu s klientami.

Pracovné raňajky boli realizované v rámci projektu s názvom „Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov“ podporeného v rámci Nórskych grantov 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a lepšie využitie dočasných vyrovnávacích opatrení pri zamestnávaní Rómov a Rómok, predovšetkým z marginalizovaných rómskych komunít. Bližšie informácie o projekte sa môžete dočítať na webových stránkach projektových partnerov Agentúra práce BBSK a na podstránke Prebiehajúce projekty.