Zvyšujeme šance pri získavaní zamestnania

Veľa ľudí z marginalizovaných rómskych komunít má problém zamestnať sa. Vo väčšine prípadov ide hlavne o to, že nie sú na zamestnanie pripravení. Agentúra práce BBSK pomáha práve takto znevýhodneným a sociálne vylúčeným osobám začleniť sa v spoločnosti a pripraviť ich na pracovný trh. Ku každému klientovi pristupujeme individuálne. Pomáhame im s vyhľadávaním voľných Read more…

3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie

V rámci projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 sme 21. a 22. septembra absolvovali 3. cyklus školenia pre komunitné centrá a mimovládne organizácie. Témy oboch dní boli veľmi zaujímavé, ale hlavne prospešné pri práci s klientmi. Naše školiteľky boli odborníčky priamo z praxe, a to Read more…

Pozvánka na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít)

Srdečne Vás pozývame na školenie pre komunitné centrá a mimovládne organizácie na tému Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov LDI03017 (Podpora zamestnávania klientov z prostredia marginalizovaných rómskych komunít), ktoré sa bude konať v dňoch 21. a 22. septembra 2023 v čase od 9.00 do 15.00 hod. v priestoroch Spoločenského centra 3Pé v Read more…

Posilňovanie a budovanie nových vzťahov medzi Slovenskom a Nórskom v oblasti antidiskriminácie

V dňoch 22. až 24. mája sme v rámci implementácie projektu Dočasné vyrovnávacie opatrenia na zvýšenie zamestnanosti a vzdelávania Rómov zrealizovali študijnú cestu do Osla v Nórsku. Jej cieľom bolo oboznámiť sa s príkladmi dobrej praxe pri zamestnávaní znevýhodnených skupín obyvateľstva prostredníctvom vyrovnávacích opatrení a cielených programov, ako aj v Read more…

Slovensko-nórska výmena skúseností v oblasti sociálnej inklúzie

Projekt „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014 má za cieľ zlepšiť postavenie marginalizovaných rómskych komunít a ich príležitostí v spoločnosti vytváraním sietí a strategických partnerstiev na miestnej a regionálnej úrovni medzi partnermi projektu spolu s vytvorením multilaterálneho partnerstva medzi verejným a neziskovým sektorom. 23.-26. mája sa za účelom výmeny vzájomných Read more…

Vďaka projektu LDI02014 „Spájame sa pre viac príležitostí“ sa podarilo rozšíriť aj Komunitné centrum na Rapovskej križovatke

Rozšírenie komunitného centra zahŕňa rozširovanie a modernizáciu stavebných objektov existujúcich zariadení, ktoré už poskytujú a zabezpečujú služby na komunitnej báze. Dobudovanie komunitného centra (KC) bolo realizované v rámci projektu  „Spájame sa pre viac príležitostí“ LDI02014, ktorý získal grant z Nórska v sume 749 105 € a je spolufinancovaný v sume 112 Read more…